I går avslutades Moderaternas partistämma. Här är en sammanställning över
några av de 
viktigaste besluten för ett bättre Sverige som togs under stämman.

Ansvar för ekonomin och fler vägar till första jobbet

Sänkt skatt på små inkomster, förstajobbet-avdrag

Förstajobbet-anställning, fortsatt reformera LAS

Förhöjt jobbskatteavdrag redan vid 64 år, i stället för dagens 65 år

Utökad jobbstimulans i försörjningsstödet och etableringsersättningen

Rätt till Komvux

Ökade möjligheter till yrkesvux

Flytt-rut

Sänkt krav på aktiekapital för att starta företag och förenklade regler för svenska företag

Ökad konkurrenskraft och miljövänligare transporter genom möjligheter för tyngre och längre lastbilar

En förnyad migrations- och integrationspolitik

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara ny huvudregel med möjlighet till permanent
uppehållstillstånd vid anställning och uppvisad inkomst

Tillfälliga gränskontroller

Införande av säkraländer-listor

Skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring och utökad omfattning av försörjningskravet

Skärpta straff för flyktingsmuggling

Utbildningsplikt för nyanlända vuxna utan grundskoleutbildning

Staten ska utöka sitt ansvar för etableringsersättningen från dagens två år till tre år och erbjuda
mer stöd och resurser för till exempel undervisning för nyanlända

Ordning och reda i välfärden

Likvärdiga krav på alla utförare i välfärden

Generell tillståndsplikt oavsett utförare i välfärden

Tuffare och tydligare krav på och prövning av ägare och ledning i välfärden

Allmänheten ska tillförsäkras god insyn avseende såväl verksamhets­relaterade uppgifter som
ekonomi, genom öppen och transparent redovisning

Mer kunskap i skolan

Att den allmänna förskolan utökas till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år

Skolverket ska erbjuda skolor som inte når kunskapskraven ett särskilt kunskapskontrakt
med nationella resurser kopplade till åtgärder som forskningen visar stärker
kunskapsresultaten.

Fler karriärtjänster för lärare

Ökade möjligheter till lovskola

Morgonfritids för ökad flexibilitet och förutsättningar för mer lugn och ro när den ordinarie
verksamheten börjar

Säkerhet i en orolig omvärld

Färdplan mot ett svenskt Natomedlemskap

Återupprätta det psykologiska försvaret

Att Sveriges tillgång till lång räckviddiga bekämpningssystem ska vara en prioriterad
materielfråga kommande mandatperiod

Trygghet mot brott

1 000 nya poliser

Åtgärdspaket mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism

Möjlighet att lokalt förbjuda tiggeri för att upprätthålla allmän ordning och bättre
verktyg för markägare och kommuner att hantera utmaningen

Öppna för en bredare lagreglering som tydligare markerar vars och ens rätt att själv
bestämma om man vill ha sex eller inte

Ökad jämställdhet och samhörighet

Förstärkt jämställdhetsbonus

Jämställdhetsbonus för den tillfälliga föräldrapenningen vid vab

Se över möjligheten för fler att kunna ta del av föräldraförsäkring­en

HBTQ-lyft

Fler bostäder

Öka tillgången på byggbar mark

Mer ändamålsenligt strandskydd

Ytterligare flexiblare bullerregler

Förkortade handläggningstider

Förbättrade möjligheter till andrahandsuthyrning

Lista över besluten samt en sammanställning som PPT bifogas.

Bifogade filer:
Källa: moderat.se