Sverige får nu en moderatledd regering med Ulf Kristersson som statsminister. Den kommer att sträva efter att ena ett delat land – för att samla, inte splittra.

Vi påbörjar därmed den mödosamma resan med att lägga om den politiska kursen och börja lösa de stora problem som nästan alla människor upplever i Sverige.

Ulf Kristersson höll idag sin regeringsförklaring, och presenterade sin regering bestående av företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna– som kommer att samarbeta nära Sverigedemokraterna i riksdagen.

Samarbetet lägger grunden för en långsiktig politik, med målet att på allvar lösa Sveriges stora samhällsproblem.

Den regering som nu tillträder tar över ansvaret för ett land som befinner sig mitt i flera parallella kriser. Att lösa Sveriges problem kommer att bli svårt. Det kommer ta tid. Men det kommer att gå.

Ekonomi

En av regeringens första uppgifter blir att hjälpa hushållen att klara den kommande vintern. Därför införs på kort sikt ett högkostnadsskydd mot elkostnader riktat mot hushåll och företag där delar av de höga elräkningarna går tillbaka till konsumenterna. Regeringen kommer också agera för sänkta drivmedelspriser. Amorteringskravet följs upp med berörda myndigheter.

För att mer långsiktigt klara lågkonjunkturen måste arbetslinjen värnas och den svenska tillväxtkraften stärkas. Samtidigt måste den gemensamma välfärden vara pålitlig.

Rättsväsendet

Regeringen inleder nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Att skärpa enskilda straff är nödvändigt men inte tillräckligt. Regeringen genomför en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftar från gärningsmannen till brottsoffret och samhällsskydd. Straffen ska genomgående spegla brottens allvar.

Invandring och integration  

Alla förslag som regeringen lägger fram kommer vara i enlighet med de internationella konventioner som Sverige har åtagit sig att följa. Asylrätten kommer att upprätthållas. Rättssäkerheten på migrationsområdet ska stärkas. Det svenska regelverket ska respektera EU-rätten, och anpassas till dess miniminivå.

Alla som kommer till Sverige ska naturligtvis också bli en del av det svenska samhället. Krav på att lära sig svenska införs för att få svenskt medborgarskap.

Energi och klimat  

All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs. All vattenkraft behövs och omprövning av vattenkraftens miljötillstånd pausas.

Förutsättningarna för att behålla, utveckla och bygga ut svensk kärnkraft förbättras radikalt, för att både tillgodose hushållens och den gröna omställningens massiva behov av ren svensk el.

Sveriges roll i världen

Tillsammans med Finland ska vi fullfölja anslutningsprocessen till Nato. Och vi ska stärka det svenska försvaret och leva upp till våra förpliktelser som medlem.

Från och med den 1 januari 2023 kommer Sverige att axla rollen som EU:s ordförandeland. Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande medlem i EU – före, under och efter ordförandeskapet.

Sverige måste också ge mesta möjliga stöd till det krigsdrabbade Ukraina – politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt.

Utbildning

Det statliga ansvaret stärks för att öka likvärdigheten. Skolans styrdokument ska reformeras med fokus på lärande och faktakunskaper. För att hjälpa elever i behov av stöd tillförs fler speciallärare och fler elever ska få undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Samtidigt görs satsningar på fler spetsklasser.

Rektorns ansvar att upprätthålla trygghet och studiero ska skrivas in i skollagen. Det unika svenska friskolesystemet ska vårdas genom konkreta reformer. Nationella kvalitetskrav ska införas och digitala nationella prov som rättas externt ska påskyndas. Skolvalet blir obligatoriskt och kötiden kortas betydligt jämfört med idag.

Vård

Regeringen avser att öka det nationella ansvaret för vården. En omfattande utbyggnad av primärvården påbörjas med målet att fler allmänspecialister och distriktssköterskor ska finnas inom primärvården. En särskild satsning för jämlik, nära och patientsäker vård i hela landet, med särskilt fokus på landsbygd och glesbygd, genomförs. En särskild satsning görs på cancer- och barncancervården inklusive eftervård och rehabilitering.

Kultur och demokrati

Regeringens kulturpolitik vägleds av flera viktiga riktmärken. En princip om armlängds avstånd, som fredar kultursektorn från politisering och otillbörlig styrning. Både kvalitet och tillgänglighet ska premieras. Kulturskapares villkor ska förbättras genom stipendier och mer gynnsamma förutsättningar för egenföretagande. Den pågående grundlagsutredningen som bland annat syftar till att stärka domstolarnas oberoende ska fullföljas utifrån gällande direktiv. En ny grundlagsutredning ska tillsättas för att bland annat utreda hur aborträtten kan stärkas. Tjänstemannaansvar ska införas. Arbetet mot antisemitism ska prioriteras och trossamfundens säkerhet värnas. Ett förslag om att förbjuda omvändelseterapi ska beredas.

Här kan du läsa hela regeringsförklaringen (ny flik/fönster)

Textkälla/Bildlänk: Nyhetsbrev Moderaterna.se