Regeringen kommer att minska stödet till kommunerna för migrationen.
Det är dags att genomföra reformer som gör det möjligt att på riktigt
minska kostnaderna för mottagande av ensamkommande flyktingbarn,
skriver Sophia Jarl oppositionsråd i Norrköping (M).

Finansminister Magdalena Andersson (S) erkänner nu att regeringen saknar kostnadskontroll när det gäller ensamkommande ungdomar. Jag reagerar starkt över att regeringens lösning är att minska ersättningarna till kommunerna i stället för att se över förenklingar och sänka lagkraven.

I Norrköping har vi har gjort en stor och betydande insats i den akuta fasen av flyktingkrisen. Nu är det dags för hela riksdagen att lyfta blicken och gemensamt genomföra reformer som gör det möjligt att på riktigt minska kostnaderna för denna del av flyktingmottagandet.

Moderaterna i riksdagen bör öka trycket på regeringen att skapa hållbara förutsättningar för det ansvar kommunerna vill och ska ta för dessa ungdomar.

  • Utred endast vid behov

Alla ensamkommande ungdomar ska enligt nu gällande lag utredas. Detta är ett orimligt krav av flera anledningar. Dessa ungdomar ska inte särbehandlas gentemot svenska ungdomar där vi i stället utreder utifrån någon form av oro för barnet eller ungdomen. Det finns ingenting som säger att en ensamkommande ungdom per automatik behöver utredas – han behöver i första hand någonstans att bo, en god man och ordnad skolgång.

Utredningar av ensamkommande ungdomar är inte bara resurskrävande ekonomiskt utan också en fråga om kompetensförsörjning. För alla utredningar krävs socionomers kompetens och utbildning i myndighetsansvaret. Vi bör inte riskera att andra grupper i samhället trängs undan i en situation där socionomernas kompetens läggs till större delen på utredningar av ensamkommande ungdomar.

  • Åldersbestämning ska vara tvingande

Åldersbestämningen som Migrationsverket ska göra är nästintill obefintlig och bygger i dag på frivillighet. Utebliven ålderskontroll riskerar att leda till felaktiga placeringar i skolor och i boenden.

Vi måste alltid kunna särskilja barn från vuxna för att säkerställa att rättigheter och skyldigheter följer gällande regelverk. Det gäller såväl rätten till asyl som rätten till boende och utbildning.

I ett läge där regeringen vill sänka ersättningen till kommunerna är det rimligt att regeringen medverkar till att kommuner inte tvingas placera överåriga på dyra HVB-hem enbart på grund av att staten inte litar eller godkänner de verktyg som finns för åldersbestämning. Tvingande åldersbestämningar ska givetvis göras med den för dagen bästa tillförlitliga medicinska metoden.

  • Ändra utbildningsform för asylsökande ungdomar

Det är orealistiskt att tro att alla ensamkommande ungdomar som kommer sent in i det svenska skolsystemet ska genomgå samtliga utbildningssteg på mycket kort tid.

Vi behöver införa ett snabbspår för även denna grupp nyanlända. Utbildningen ska syfta till yrken där vi har stor efterfrågan vilket motverkar arbetslöshet och utanförskap för dessa unga människor. Ungdomarna ska givetvis genomgå grundläggande kurser i viktiga ämnen men utmaningen med så många ungdomar med ingen eller avbruten skolgång i bagaget kräver nya lösningar. Detta är en av dem.

Sverige är mitt i en av de största utmaningarna i modern tid. Det är självklart att kommunerna ska ta ett stort ansvar. Men vi måste vara realistiska. Jag önskar att Moderaterna i riksdagen hanterar grundproblemen. Först då kan kommunerna bli kostnadseffektiva och staten kan återfå kontroll över kostnader.

Detta är viktigt för de ensamkommande ungdomarna men framför allt för att vi ska kunna ta ansvar för alla människor som bor i Sverige. Även de som inte alltid syns i den aktuella flyktingdebatten.

Sophia Jarl, oppositionsråd i Norrköping (M)